Feudalizm

Feudalizm był przez długi okres dominującym ustrojem o wymiarze społecznym, politycznym i ekonomicznym, który jakoby warunkował styl życia i opierał się na zależności ziemskiej. Chłop był najniższym w hierarchii i bezpośrednio podlegał właścicielowi ziemskiemu, który przeważnie był szlachcicem. Ustrój ten popularny był przez długi okres średniowiecza, jednak także cywilizacje starożytne opierały się o podobne, czy…

Agraryzm

Agraryzm jest jedną z doktryn społecznych, która swojego czasu była bardzo popularną, w niektórych miejscach na świecie dalej takową będzie. Będzie ona głosiła przede wszystkim, że rolnictwo stanowi trzon i podstawę krajowej gospodarki, które opierać będzie się na samodzielnych gospodarstwach. Oprócz tego według założeń agraryzmu przemysł w szerokim znaczeniu podporządkowany powinien być całkowicie właśnie rolnictwu.…

Polityka rolna

Pojęcie polityki rolnej oznaczało będzie zespół różnego rodzaju środków, regulacji prawnych i działań, które podejmowane są przez dany kraj. Na celu mają one wpłynięcie na rozmiar danej produkcji sektorów rolnych oraz zwiększenie ich opłacalności. W przypadku obecnej gospodarki rynkowej główny cel to przede wszystkim specjalizacja rolnictwa oraz przyśpieszenie uprawy, postępu technologicznego nastawionego właśnie na rolnictwo,…

Warunki rozwoju

Aby miejsce mógł mieć efektywny rozwój rolnictwa spełnione muszą być dwie grupy czynników, a mianowicie przyrodnicze i te pozaprzyrodnicze. Jeśli chodzi o te pierwsze to do najważniejszych z nich zaliczymy ukształtowanie powierzchni, klimat i rodzaj gleb. Do najbardziej sprzyjających rolnictwu terenów zaliczymy przede wszystkim te równinne, czy też posiadające łagodne stoki tereny pagórkowate. Warunki takie…

Historia

Rolnictwo z całą pewnością będziemy mogli uznać, za jeden z najstarszych elementów materialnej wytwórczości człowieka, gdzie początki datowane są już na okres neolitu, nawet kilkanaście tysięcy lat wstecz. Przejście od łowieckiego trybu życia i zbieractwa na uprawy roli doprowadziło między innymi do zrewolucjonizowania ludzkich społeczności, jednych z większych w historii naszej rasy. Często przy tym…

Funkcje

Gałąź gospodarki jaką jest rolnictwo pełnić będzie trzy podstawowe i najczęściej opisywane funkcje. Pierwsza z nich, funkcja ekonomiczna, polegała będzie na produkowaniu żywności, pasz i surowców, które wykorzystywane są w przemyśle wytwórczym. Ten elementem będzie brał udział w tworzeniu PKB, czyli Produktu Krajowego Brutto. Druga funkcja, społeczna, polega na zapewnianiu społeczeństwom miejsc pracy, a ostatnia…

Rolnictwo

Rolnictwo dzielić będziemy mogli na dwa rodzaje, a mianowicie ekstensywne, które jest tradycyjnym oraz intensywne, nastawione na uprzemysłowienie i wysoko towarowość. W zależności od tego jakie będą jego cechy charakterystyczne, a mianowicie nakłady pracy, plony, średnia powierzchnia gospodarstw rolnych, czy też powierzchnie rolnicze kraju będziemy właśnie wyróżniać różne z systemów rolniczych w danych terenach. Kraje…